ادیولوژیست
شماره نظام پزشکی : ش ۵۶۳
عضو انجمن علمی شنوایی شناسان ایران