متخصص اعصاب و روان - روانپزشک
عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران
دارای بورد تخصصی