آسیب شناس گفتار و زبان
عضو انجمن گفتار درمانی ایران، ن.پ: گ۶۵۲