۳۳۳۳۸۶۲۰ - ۰۲۴

  • تجویز دقیق عینک با کامپیوتر و تعیین نمره چشم
  • درمان غیر جراحی تنبلی چشم
  • تجویز لنز طبی و رنگی
  • همه روزه عصرها از ساعت 3:30 تا 7:30