غذای مجلسی

با مدیریت محمد هادی جعفریه

موقعیت روی نقشه

زنجان، شهرک کارمندان، جنب مسجد قبا، غذای مجلسی

۰۲۴-۳۳۴۵۸۳۴۵